SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

25.03.2019 00:00

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJa
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ

eská basketbalová federace z.s. a klub BaK Plze, z.s. Vám tímto poskytují základní informace tkající se zpracování Vaich osobních údajv souladu s Naízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O

ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (dále jen „Naízení“)

I. Správci

Správci Vaich osobních údajjsou eská basketbalová federace z.s. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 (dále jen „BF“) a klub BaK Plze, z.s. se sídlem Úslavská 75, Plze. (dále jen „Klub“) (spolendále také „ jako správci“).

V záleitostech správy Vaich údajmůžete kontaktovat BF prostednictvím:

 • e-mailové adresy: cbf@cbf.cz,

 • telefonicky na +420 242 429 236 nebo

 • písemnna adrese: Zátopkova 100/2, 160 17,

  Praha 6 Klub prostednictvím:

 • e-mailové adresy info@dbak.cz,

 • telefonicky na +420 605 182 751,

 • datovou schránkou ID ............... nebo

 • písemnna adrese ................................

  II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Správci zpracovávají Vae osobní údaje, které jste jim poskytl/a v souvislosti s ádostí o Vae lenství v BF a v Klubu. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, píjmení, titul, datum narození, rodné íslo, trvalé bydlit, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

  Právním základem pro zpracování následujících osobních údaj:

 1. jméno a píjmení

 2. datum narození

 3. adresa místa pobytu

 4. u cizince také adresu místa, kde se peván

  zdruje a státní obanství

je povinnost správcvyplvající z § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoe sportu (dále jen „ZOPS“).

Na základ§3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 a4 po dobu 10 let ode dne, kdy pestanete vykonávat innost, pro kterou jste v BF a v Klubu evidován/a.

Pro zpracování ostatních osobních údajje právním základem Vávslovnsouhlas.

III. K jakm úelm zpracováváme Vae osobní údaje?

Správci zpracovávají Vae osobní údaje za úelem:

 1. vedení evidence lenské základny a s tím souvisejícími innostmi

 2. vyuití dotaních program

 3. poádání sportovních akcí a jinch projekt

 4. k registraci hráčů na sportovních utkáních

5. vyizování pojitní

6. správy webovch, informaních systéma profilna sociálních sítích

7. plnní povinností, které správcm ukládají obecnzávazné právní pedpisy

8. pro úely, ke kterm jste správcm udlil/a nebo v budoucnu udlíte souhlas (nap. zasílání novinek)

Na základoprávnného zájmu BF a Klubu budou Osobní údaje pro úel vedení evidence lenské základny a s tím souvisejícími innostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy pestanete vykonávat innost, pro kterou jste u BF a v Klubu evidován/a.

BF a Klub Vás tímto informují, e Správci pedávají Osobní údaje tmto Zpracovatelm:

píslunému sportovnímu Svazu,

píslunému Okresnímu sdruení eské unie sportu,

SCS US,
Vkonnému vboru eské unie sportu, z.s., se sídlem

Zátopkova 100/2, Bevnov (Praha 6), 169 00 Praha

(dále jen „US“),
píslunm orgánm státní správy a samosprávy,

poskytovatelm cloudovch slueb,

externím úetním spolenostem, a to za úelem

 • vedení evidence lenské základny US na základ

  smrnic US a s tím souvisejícími innostmi,

 • identifikace hráčů na soutěžích,

 • ádosti o dotace na základ§6b ZOPS,

 • uloení a archivace datovch soubor,

 • vedení úetnictví.

  IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vaich osobních údaj?

  V souvislosti se zpracováním Vaich osobních údajmáte právo na pístup ke svm osobním údajm, na jejich opravu a vmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohlednopravy, vmazu nebo omezení zpracování osobních údajnebo omezení zpracování, právo na penositelnost údaj, právo vznést námitku, právo nebt pedmtem ádného rozhodnutí zaloeného vhradnna automatizovaném zpracování, vetnprofilování, a právo podat stínost u Úadu pro ochranu osobních údajjakoto dozorového orgánu, to ve za podmínek stanovench GDPR a obecnzávaznmi právními pedpisy.

  V pípadzpracování zaloeného na Vaem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, ímvak není dotena zákonnost zpracování zaloená na souhlasu udleném ped jeho odvoláním.

 

page2image568 page2image728

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJOsobní údaje, s jejichzpracováním vyslovuji souhlas:

Souhlasím s tím, aby BF a Klub zpracovávaly a dále uchovávaly mé osobní údaje a informace, které jsem jim poskytl/a nebo v budoucnu poskytnu:

 1. v souvislosti se svm lenstvím v BF a Klubu,

 2. v pípadvkonu funkce nkterého z orgánv BF a v Klubu v souvislosti s jejím vkonem,

 3. v pípadvkonu trenérské funkce,

 4. v pípadvkonu funkce rozhodího.

BF a Klub jsou oprávnni zpracovávat a dále uchovávat mé osobní údaje, které jsem jim takto poskytl/a jejich uvedením na pihláce do BF a Klubu, v rámci vkonu funkce nkterého z orgánů ČBF nebo v Klubu, v rámci své úasti na utkáních poádanch BF nebo Klubem i jejich podporovateli, jakoi osobní údaje, které jsem jim poskytl/a jakmkoli jinm zpsobem.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Naízení zpracovaly BF a Klub moje

 1. fotografie,

 2. videa,

 3. zvukové záznamy,

 4. sportovní vsledky

za úelem

marketingu (zejména v propaganích materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (nap
. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve vroních zprávách a dalích informaních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správci zpracovali i mé

 1. telefonní íslo,

 2. e-mail,

 3. rodné íslo

za úelem vedení evidence lenské základny a s tím souvisejícími innostmi (ádosti o dotace, vyizování pojitní, poádání sportovních akcí, k registraci hráčů na sportovní utkání, správa webovch stránek, profilna sociálních sítích).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání úelu zpracování (tedy i po tom, kdy pestanu vykonávat innost, pro kterou jsem Správci evidován).

Souhlasím, aby Správci pedali Osobní údaje tmto Zpracovatelm:

píslunému sportovnímu Svazu,
p
íslunému Okresnímu sdruení US, SCS US, vkonnému vboru US.