GDPR souhlas

25.06.2022 13:34

BaK Plzeň, z.s.

IČO 69458821

Úslavská 2357/75, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň

 

(dále jen „Žadatel“)

 

 SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………

Telefon/e-mail zákonného zástupce: ………………………………………………………………

Telefon/e-mail zákonného zástupce: ………………………………………………………………

 

Svým podpisem výslovně uděluji souhlas s tím, aby Žadatel pořizoval sám nebo jí pověřená osoba fotografie a videa z tréninků, zápasů, turnajů a soustředěních pořádaných žadatelem nebo těch událostí, které se žadatel z titulu své činnosti účastní, a na kterých se může objevit nezletilé dítě.

 

Souhlasím se zveřejněním jména, příjmení a fotografie nebo fotografií a videí na webových stránkách, sociálních sítí, reklamních materiálech apod. Žadatele za účelem propagace činnosti Žadatele a informování o činnosti dětí u žadatele, popř. dalších administrativních úkonů spojených s členstvím dítěte u Žadatele (např. registrace u České basketbalové federace apod.)

 

Souhlasím s předáním osobních údajů v rozsahu: fotografie, jméno, příjmení a datum narození České basketbalové federaci a jejím jednotlivým orgánům za účelem zařazení dítěte do její evidence, popř. dalším souvisejícím správním úkonům.

 

Osobní údaje v rozsahu: datum narození, trvalý pobyt, kontakt na zákonného zástupce, budou po skončení členství dítěte u Žadatele odstraněny bezpečným způsobem. Výmaz se nevztahuje na fotografie a videozáznamy již zveřejněné v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo svolení uděleno.

 

Tento souhlas je udělen na dobu členství dítěte u Žadatele.

 

Žádost o vydání souhlasu zákonného zástupce je v souladu s ust. § 84 a § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žadatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu své sportovní činnosti, pro účely jejich použití  a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční nebo jiné účely.

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že udělení souhlasu je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

 

•  o právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným na shora uvedenou adresu Žadatele, 

• o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou, nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,

  •  mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
  • mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo

mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování,

  • dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu požadavků uvedených v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 a veškerými sděleními podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce …………………………………………….

 

V ……………………………………… dne …………………………………

 

………………………………………

Podpis zákonného zástupce

 

 

Novinky

Instagram našeho klubu

01.10.2023 21:06

Sledujte nás na Instagramu. Vždy aktuální informace naleznete jak v příspěvcích tak na stories.

 

Odkaz zde: www.instagram.com/dbak.basketbalovyklub/

Facebookové stránky

27.10.2016 21:04

I na facebook jsme velmi aktivní. Sledujte naše příspěvky i události a přidejte se k našim fanouškům.

 

Odkaz naleznete zde: www.facebook.com/dbak.basketbalovyklub